Odstúpenie od zmluvy

(ďalej len ako „spotrebiteľ“)

týmto odstupujem v súlade sozákonom č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších predpisov od kúpnej zmluvy uzavretej so spoločnosťou Electro expert, s.r.o., so sídlom Galantská cesta 5855/22 Dunajská Streda 929 01 (ďalej len ako „predávajúci“).

Ako spotrebiteľ týmto vraciam predávajúcemu v lehote 14 dní zakúpené výrobky podľa nižšie uvedených údajov:

Predávajúci je podľa §10 ods. 4 zákona č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších predpisovoprávnený požadovať od spotrebiteľa preplatenie zníženia hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Spôsob vrátenie kúpnej ceny:

Podrobné informácie o možnostiach vrátenia tovaru sú uvedené na stránke www.samsunggaleria.net, v Sekcii Všeobecných obchodných podmienok

         ____        _  
_ __ __ __ | __ ) _ __ / \
| '_ \ \ \ / / | _ \ | '_ \ / _ \
| | | | \ V / | |_) | | | | | / ___ \
|_| |_| \_/ |____/ |_| |_| /_/ \_\
Sem zapíšte uvedený bezpečnostný kód.