Odstúpenie od zmluvy

(ďalej len ako „spotrebiteľ“)

týmto odstupujem v súlade sozákonom č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších predpisov od kúpnej zmluvy uzavretej so spoločnosťou Electro expert, s.r.o., so sídlom Galantská cesta 5855/22 Dunajská Streda 929 01 (ďalej len ako „predávajúci“).

Ako spotrebiteľ týmto vraciam predávajúcemu v lehote 14 dní zakúpené výrobky podľa nižšie uvedených údajov:

Predávajúci je podľa §10 ods. 4 zákona č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších predpisovoprávnený požadovať od spotrebiteľa preplatenie zníženia hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Spôsob vrátenie kúpnej ceny:

Podrobné informácie o možnostiach vrátenia tovaru sú uvedené na stránke www.samsunggaleria.net, v Sekcii Všeobecných obchodných podmienok

  _   _____   _____         _   _ 
| | |_ _| | ___| ___ | | | |
| | | | | |_ / __| | |_| |
| | | | | _| \__ \ | _ |
|_| |_| |_| |___/ |_| |_|
Sem zapíšte uvedený bezpečnostný kód.