Pravidlá kampane Vymeňte starý telefón za nový

Podrobné pravidlá kampane Samsung (ďalej len „Pravidlá“)

,,Vymeňte starý telefón za nový".

(ďalej len „Kampaň“)

1. Organizátor Kampane a Prevádzkovateľ Kampane: Electro expert, s.r.o., Galantská cesta 5855/22, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36262803, DIČ: 2021860027, zapísaná v obchodnom registri Trnava, odd. Sro, vložka č. 15109/T (ďalej len „Organizátor“ alebo „Organizátor Kampane“).

2.Technický správca kampane, ktorý rovnako vykupuje vlastným menom a na vlastný účet staré prístroje (vid ďalej): Electro expert, s.r.o., Galantská cesta 5855/22, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36262803, DIČ: 2021860027, zapísaná v obchodnom registri Trnava, odd. Sro, vložka č. 15109/T (ďalej len „technický správca a/alebo Sprostredkovateľ“). Podrobné pravidlá kampane Samsung (ďalej len „Pravidlá“) ,,Vymeňte starý telefón za nový". (ďalej len „Kampaň“) Všeobecné informácie

3.Účastníkom Kampane (ďalej len „Účastník“) sa môže stať každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov s trvalým pobytom, s miestom bydliska alebo s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, alebo fyzická a právnická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník) (napr. SZČO, obchodná spoločnosť) s miestom podnikania alebo sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá splní podmienky účasti v Kampani. V prípade účasti osoby mladšej ako 18 rokov sa táto môže zúčastniť iba s písomným súhlasom zákonného zástupcu. Z účasti sú vylúčené osoby v pracovnom vzťahu s Organizátorom kampane alebo Sprostredkovateľom alebo so spoločnosťami, ktoré sa podieľajú na akejkoľvek marketingovej, predajnej alebo reklamnej Kampani Organizátora a ďalej aj blízke osoby a osoby v akomkoľvek príbuzenskom vzťahu s týmito osobami, najmä osoby uvedené v § 116 zákona č. 40/1964 Zb. občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“).

4.Kampaň prebieha od 01.07.2022 do 31.12.2022 vrátane alebo do vyčerpania bonusov stanovených v závislosti od modelu zakúpeného Nové prístroja a modelu odpredaného starého funkčného prístroja v článku 6) týchto Pravidiel (ďalej len „Bonus“). Splnenie všetkých podmienok Kampane je možné vykonať najneskôr dňa 31.12.2022 do konca otváracích hodín Predajní.

5.V rámci Kampane je možné čerpať Bonusy iba na zakúpené nové prístroje – modely výslovne uvedené v tomto odseku Pravidiel, pochádzajúce z distribučnej siete Organizátora Kampane a v predajniach uvedených v článku 6a) týchto Pravidiel. Bonusy je možné čerpať len na prístroje špecifikované v týchto Pravidlách, ktoré boli Účastníkom zakúpené ako nové. Bonusy sa nevzťahujú na prístroje zakúpené Účastníkom, ktoré boli pred predajom Účastníkovi použité alebo repasované. Označenie prístrojov pre autorizovanú distribúciu v SR, za nákup ktorých je možné čerpať Bonus, je:

·       Samsung Galaxy S22 5G (SM-S901B) - platnosť do 31.12.2022

·       Samsung Galaxy S22+ 5G (SM-906B) - platnosť do 31.12.2022

·       Samsung Galaxy S22 Ultra (SM-S908B) - platnosť do 31.12.2022

·       Samsung Galaxy Z Flip4 (SM-F721B) - platnosť do 31.12.2022

·       Samsung Galaxy Z Fold4 (SM-F936B) - platnosť do 31.12.2022

(ďalej len „Nové Prístroje“ alebo každý zvlášť „Nový Prístroj“)

 

 

6.Podmienky pre účasť v Kampani a čerpanie Bonusu (musia byť splnené kumulatívne):

a)     Zakúpenie Nového Prístroja Samsung uvedeného v článku 5) týchto pravidiel v jednej z ďalej uvedených Predajní na území Slovenskej republiky prevádzkovaných spoločnosťou Electro expert, s.r.o., Galantská cesta 5855/22, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36262803:

·       Samsung Galéria Avion Shopping Park, Ivánska cesta 16, 821 04 Bratislava

·       Samsung Galéria NC Bory Mall, Lamač 6780,  841 03 Bratislava

(ďalej len „Predajne“ alebo každá zvlášť „Predajňa“)

b)     Kúpou Nového Prístroja sa rozumie uzatvorenie kúpnej zmluvy s Predajňou, ktorej predmetom je  Nový Prístroj z distribúcie Organizátora Kampane uvedený v článku 5) týchto pravidiel. Nákup sa musí uskutočniť v období od 01.07.2022 do 31.12.2022 vrátane. Nákupom Nového Prístroja a splnením ostatných podmienok Účastník získava za stanovených podmienok možnosť získania Bonusu od Sprostredkovateľa vo výške stanovenej v závislosti od modelu zakúpeného Nové prístroja a modelu odpredaného starého funkčného prístroja v článku 6) týchto Pravidiel.

c)     Účastník musí byť medzi kupujúcimi, ktorí si v stanovenom období zakúpili v niektorej z Predajní na území Slovenskej republiky uvedených v článku 6a) Pravidiel Nový Prístroj uvedený v článku 5 týchto Pravidiel a splnili všetky povinnosti uvedené v týchto Pravidlách Kampane.

d)     Podmienkou vzniku nároku na Bonus je nákup aspoň jedného Nového Prístroja uvedeného v článku 5 týchto Pravidiel v období od 01.07.2022 do 31.12.2022 vrátane a predaj starého funkčného prístroja Sprostredkovateľovi podľa čl. 7 Pravidiel v tej istej Predajni. Záujem o využitie Bonusu možno prejaviť len do 31.12.2022 do konca otváracích hodín priamo v Predajni bezprostredne pri kúpe Nového Prístroja a súčasne predaji starého funkčného prístroja Sprostredkovateľovi. Pri neskoršom splnení ktorejkoľvek podmienky podľa týchto Pravidiel alebo nesplnení podmienok týchto Pravidiel, nárok na Bonus nevzniká.

 

Sprostredkovateľom určená maximálna výška výkupnej ceny a Bonusov u modelov pri výkupe starších funkčných prístrojov:

I. V prípade nákupu Nového prístroja Samsung Galaxy S22 5G(SM-S901B), Samsung Galaxy S22+ 5G(SM-906B) alebo Samsung Galaxy S22 Ultra (SMS908B):

 

 

 

Model

Výkupná cena za starý prístroj

 

Variabilná výkupná cena*

 

Fixná cena – Bonus k výkupnej cene**

 

Funkčný smartfón

 

Do 999€

 

150€/200€

*Vyššie uvedená variabilná výkupná cena za odpredaj starého prístroja je výlučne určovaná Sprostredkovateľom, pričom Organizátor Kampane nemá na určenie ich výšky žiadny vplyv. Sprostredkovateľ staré prístroje vykupuje od Účastníka vlastným menom a na vlastný účet. Vyššie uvedené výkupné ceny reprezentujú najvyššie pamäťové verzie telefónneho prístroja. Variabilná čiastka výkupnej ceny sa môže meniť podľa stavu starého prístroja a na základe aktuálnych podmienok na trhu.

** Výška Bonusu k výkupnej cene za starý prístroj závisí od modelu nového prístroja. Pre model Galaxy S22/S22+ je bonus vo výške 150€ a pre model Galaxy S22 Ultra je vo výške 200€

II.V prípade nákupu Nového prístroja Samsung Galaxy Z Flip4(SM-F721B) alebo Samsung Galaxy Z Fold4(SM-F936B):

 

 

Z Fold4

Z Flip4

 

Variabilná výkupná cena*(VVC)

Bonus za zariadenie

 

Spolu

Variabilná výkupná cena*(VVC)

Bonus za zariadenie

 

Spolu

 

Výkup/

bonus

 

Až do 999€

 

300€

 

300+VVC

 

Až do 999€

 

200€

 

200+VVC

 

* Variabilná časť výkupnej ceny sa môže meniť na základe stavu starého zariadenia a aktuálnych podmienok na trhu. Kompletné pravidlá získania výkupného bonusu vrátane vykupovaných modelov starých telefónov, ich aktuálnych cien a bonusov nájde zákazník na webovej stránke obchod-samsung.sk v dobe trvania kampane.

Zákazník pri odpredaji svojho starého telefónu zo skupiny vybraných telefónov uvedených v zozname nižšie, dostane variabilnú výkupnú cenu na základe stavu starého telefónu a bonus v hodnote 300€ pri kúpe nového zariadenia Z Fold4 / bonus v hodnote 200€ pri kúpe nového zariadenia Z Flip4.

e)      Rozhodným okamihom pre poradie kupujúcich na účely získania nároku na Bonus podľa tejto Kampane, je splnenie poslednej podmienky stanovenej týmito Pravidlami pre vznik nároku na Bonus.

 

7. Odkúpenie starého funkčného prístroja

a)      Pri nákupe Nového Prístroja môže Účastník súčasne predložiť svoj starý funkčný prístroj, ktorý chce Účastník odpredať, a ktorý musí byť nespochybniteľne výlučným vlastníctvom Účastníka, nesmie byť zaťažený právami alebo nárokmi tretích osôb a právo Účastníka s ním voľne nakladať nesmie byť obmedzené žiadnou dohodou s treťou osobou, rozhodnutím súdu alebo iného orgánu verejnej moci alebo inou skutočnosťou.

b)     Po prehliadke starého funkčného prístroja servisným technikom Sprostredkovateľa bude Účastník informovaný o výkupnej sume starého funkčného prístroja, ktorý Účastník odpredáva. O finálnej výkupnej sume starého funkčného prístroje rozhoduje výlučne Sprostredkovateľ.

c)     Organizátor kampane žiadnym spôsobom nerozhoduje o potenciálnom získaní Bonusu Účastníkom, ani o výkupnej cene za starý funkčný prístroj.

d)     Sprostredkovateľ má výhradné právo odmietnuť vykúpenie starého prístroja a to najmä, nie však výlučne, z dôvodov jeho celkovej či podstatnej nefunkčnosti alebo inak zlého technického stavu. Sprostredkovateľ má v sporných prípadoch právo vyžiadania si pokladničného či iného dokladu súvisiaceho so starým prístrojom, na ktoré je uplatňovaný Bonus.

e)     Účastník môže odpredať len jeden starý funkčný prístroj na jeden Nový Prístroj podľa článku 5) a 6) týchto Pravidiel.

 

 

 

 

 

8.Popis Bonusu:

a)     Zakúpením Nového Prístroja uvedeného v článku 5) týchto Pravidiel a predaním svojho starého funkčného prístroja v tej istej Predajni, má Účastník nárok na získanie Bonusov až do výšky stanovenej v závislosti od modelu zakúpeného Nové prístroja a modelu odpredaného starého funkčného prístroja v článku 6) týchto Pravidiel, za splnenia všetkých ďalších podmienok stanovených v týchto Pravidlách, najmä podľa čl. 6) a 7). Výkupná suma za starý funkčný prístroj bude Účastníkovi vyplatená po validácii stavu tohto starého prístroja, a to výlučne formou započítania s kúpnou cenou Nového prístroja. Suma výkupnej ceny sa skladá z variabilnej výkupnej ceny a fixnej časti variabilnej výkupnej ceny – Bonusu. Podmienkou poskytnutia Bonusu je podpis výkupnej zmluvy priamo na mieste (v Predajni).

b)     V rámci tejto Kampane môže Účastník získať celkovú sumu až do výšky 1199 EUR. Výška sumy závisí od modelu a aktuálneho technického stavu odpredaného starého prístroja.

c)     Bonus vo výške stanovenej v závislosti od modelu zakúpeného Nové prístroja a modelu odpredaného starého funkčného prístroja v článku 6) týchto Pravidiel je možné uplatniť v súlade s článkom 6) a 7) týchto Pravidiel v prípade nákupu Nového Prístroja uvedeného v článku 5) Pravidiel.

d)     Nárok na Bonus nevzniká v prípade nákupu tovaru na diaľku (cez e-shop) podľa zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov, a to ani v prípade, ak bol zvolený osobný odber tovaru v Predajni, pokiaľ bol tovar zakúpený na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku. Nárok na Bonus nevzniká ani v prípade, že Účastník ako kupujúci využije právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu stanovené v obchodných podmienkach predávajúceho, to platí aj pre Účastníka - kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom.

e)     Nárok na Bonus je možné uplatniť, po splnení ostatných podmienok, pre Nový prístroj rezervovaný v Predajni cez e-shop. V takom prípade ide o nezáväznú rezerváciu a kúpna zmluva o kúpe Nového prístroja bude uzatvorená až priamo v Predajni po oboznámení sa Účastníka s vlastnosťami predávaného tovaru a ostatnými potrebnými informáciami. Na tieto prípady sa nevzťahuje zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov, neuplatňuje sa teda ani právo kupujúceho na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu.

Ďalšie ustanovenia

9. Účastník je povinný po nákupe uschovať pokladničný doklad alebo faktúru preukazujúcu nákup Nového Prístroja. V prípade uplatnenia nároku na Bonus má Organizátor právo na kontrolu účtovných dokladov (t.j. pokladničného bloku alebo faktúry) a kúpnej zmluvy. Bez predloženia príslušných dokladov stráca Účastník nárok na využitie Bonusu. Povinnosťou každého Účastníka je vyžiadať si od predávajúceho účtovný doklad preukazujúci nákup Nového Prístroja a obsahujúci všetky nevyhnutné údaje, t.j. presný dátum zakúpenia Nového Prístroja a špecifikáciu Nového Prístroja. Bez uvedených údajov nebudú účtovné doklady považované za platné. Doklad o kúpe bude akceptovaný s dátumom od 01.07.2022 do 31.12.2022 vrátane.

10.Organizátor Kampane je oprávnený v prípadoch podozrenia, že sa Účastník dopustil podvodného konania za účelom uplatnenia Bonusu v rámci Kampane, požadovať ďalšie overenie pre určenie nároku na Bonus. Účastník je povinný doložiť požadované dáta, alebo dokumenty do 10tich kalendárnych dní v požadovanej forme. Organizátor si vyhradzuje právo s konečnou platnosťou rozhodnúť v sporných prípadoch, či Účastník splnil alebo nesplnil všetky pravidlá pre účasť v Kampani a vyhradzuje si právo odoprieť nárok na Bonus. V prípade, že Organizátor bude mať dôvodné podozrenie na podvodné konanie Účastníka za účelom uplatnenia Bonusu v rámci Kampane, má Organizátor právo tohto Účastníka z Kampane vylúčiť, a to bez nároku na Bonus.

11.Platca DPH, ktorý kúpil Nový Prístroj v rámci svojej podnikateľskej činnosti a uplatnil nárok na odpočet DPH, je pri uplatnení Bonusu v súlade s § 53 zákona č. 222/2004 Zb. o dani z pridanej hodnoty, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDPH“), povinný v príslušnej výške vykonať opravu odpočítanej dane (vrátiť nárokovanú DPH).

12.Uplatnením nároku na Bonus vyjadruje Účastník súhlas s pravidlami a podmienkami Kampane a zaväzuje sa ich plne dodržiavať a ďalej Účastník prehlasuje, že sa oboznámil so spracúvaním osobných údajov v súlade s týmito pravidlami.

13.Vymáhanie účasti na Kampani súdnou cestou je vylúčené.

14.Ďalšie informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov Organizátorom, vrátane súvisiacich práv, sú dostupné na adrese: https://www.samsung.com/sk/akcie/members/

15.Výsledky Kampane sú konečné, bez možnosti odvolania. Organizátor si vyhradzuje právo nahradiť deklarované Bonusy inými bonusmi obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky odovzdávania Bonusov.

16.Organizátor nenesie akúkoľvek zodpovednosť za prípadné škody spôsobené Účastníkom v súvislosti s používaním (realizáciou) Bonusov.

17.Proces výkupu starého funkčného prístroja ako aj spôsob a podmienky výkupu nemôže Organizátor Kampane ovplyvniť a ani za tento výkup, jeho proces a podmienky nezodpovedá. Výkup starého prístroja, rovnako ako určovanie výslednej kúpnej ceny vykonáva výhradne Sprostredkovateľ.

18.Úplné a presné pravidlá a podmienky sú dostupné na webových stránkach portálu www.samsunggaleria.net.

19.Organizátor Kampane si vo výnimočných a celkom odôvodniteľných prípadoch vyhradzuje právo Kampaň predčasne ukončiť, pričom o tomto rozhodnutí budú Účastníci informovaní. Organizátor je oprávnený zmeniť pravidlá Kampane či technické alebo organizačné zabezpečenie Kampane a v takom prípade je zmena pravidiel účinná od okamihu zverejnenia na webových stránkach Kampane na webových stránkach www.samsunggaleria.net. V prípade, že Účastník nebude so zmenou pravidiel Kampane súhlasiť, bude oprávnený svoju účasť na Kampani ukončiť bezplatne jednostranným oznámením doručeným Organizátorovi prostredníctvom webových stránok www.samsunggaleria.net alebo zavolaním na infolinku +421 915 889 779.